Home

Groepsopvang schoolgaande kinderen

Ook al gaan kinderen naar school, bij veel ouders blijft er een behoefte aan kinderopvang: voor en na de schooluren en op schoolvakantiedagen.

Sommige scholen voorzien voor de kinderen die in hun school les volgen zelf in een opvangaanbod. Deze opvang in scholen neemt vaak de vorm aan van enkel gemelde opvang. Schoolgaande kinderen kunnen soms ook terecht bij onthaalouders die zijn aangesloten bij een dienst of in een kinderdagverblijf. Alhoewel deze voorzieningen een vergunning hebben voor de opvang van baby's en peuters kunnen zij ook schoolgaande kinderen opvangen.

Naast deze opvangvoorzieningen zijn er ook door Kind en Gezin geattesteerde of erkende kinderopvangvoorzieningen die enkel opvang aanbieden voor schoolgaande kinderen: de buitenschoolse opvangvoorzieningen gelinkt aan een kinderdagverblijf, de zelfstandige buitenschoolse opvangvoorzieningen, de lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang - buitenschoolse opvang en de IBO's. 

Een IBO is een initiatief voor buitenschoolse opvang. Het kind wordt er opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht, voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen. Het vervoer van de school naar het IBO of omgekeerd is op een veilige manier geregeld. Het IBO is erkend door Kind en Gezin. Heel veel lokale besturen zijn organiserend bestuur van een IBO.

2014: Staten-Generaal Opvang van schoolkinderen

Kind en Gezin organiseerde een Staten-Generaal Opvang van schoolkinderen. Met deze Staten-Generaal gaf Kind en Gezin uitvoering aan de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Beleidsprioriteiten 2013-2014 – van minister Jo Vandeurzen.

Uitgangspunt voor de Staten-Generaal waren drie onderzoeken die Kind en Gezin liet uitvoeren met als doel een beter inzicht te verwerven in het gebruik, de behoefte en het aanbod op het vlak van buitenschoolse kinderopvang.

Drie werkgroepen waar VVSG aan deel nam hebben zich verdiept in de opvang van schoolkinderen en de Staten-Generaal werd afgesloten met een eindcolloquium op 24 april 2014.

 

2015: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen

In opvolging van de Staten-Generaal buitenschoolse kinderopvang werd op de Vlaamse regering een conceptnota "Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen" voorgelegd.  De nota wenst een geleidelijke decentralisatie van de buitenschoolse kinderopvang naar de lokale besturen door te voeren. Belangrijk is dat dit gepaard gaat met een zorgzame transitieperiode. Andere sectoren zoals cultuur, jeugd, onderwijs worden sterker betrokken bij de buitenschoolse kinderopvang.

De centrale doelstelling in de nota is “kinderen en gezinnen een geïntegreerd opvang- en vrije tijdsaanbod aanbieden”. De doelstelling wordt benaderd vanuit het perspectief van het kind, van de gezinnen en van de samenleving. 
VVSG blijft zijn rol als belangenbehartiger hierin opnemen en vraagt garanties rond financiering en de wijze waarop nieuwe structuren bij lokale besturen zullen worden geïmplementeerd.